De Redactieraad Kierkegaard Werken VZW bestaat uit de volgende redactieleden:


Paul Cruysberghs
Udo Doedens
Frits Florin
Johan Taels
Annelies Van Hees
Renée van Riessen
Karl Verstrynge (voorzitter)
Pieter Vos
Onno Zijlstra (secretaris-penningmeester)

Paul Cruysberghs
Paul Cruysberghs doceert esthetica en wijsgerige antropologie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de K.U.Leuven (België). Hij is daar voorzitter van het Centrum voor Cultuur en Filosofie en publiceerde over esthetica, wijsgerige antropologie en politiek, in het bijzonder in het Duits Idealisme en in Kierkegaard. Hij is mede-uitgever van het recente Hegel-Lexikon (Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2006).

Udo Doedens
Udo Doedens (1968) studeerde in 1994 af in de theologie aan de universiteit van Leiden. In 1999 promoveerde hij op de godsdienstwijsgerige dissertatie Het eenvoudige leven volgens Søren Kierkegaard (Baarn 1999). Sinds 2002 werkt hij als predikant van de Protestantse Kerk in Nederland, eerst in Zuid-Beijerland en vanaf 2010 in Gouda. In 2005 verscheen van hem In het teken van tegenspraak. Steekhoudende gedachten van Søren Kierkegaard (Zoetermeer 2005).

Frits Florin
Frits Florin (1937) studeerde filosofie en theologie bij de Dominicanen te Leuven (1953-1965). Daarna vervolgde hij zijn studie te Paderborn (oekumenische theologie 1963-1964) en te Kopenhagen (1964-1968). Hij vervulde verschillende functies in het Nederlandse Vluchtelingenwerk (1969-1997). In 2002 promoveerde aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam met een proefschrift getiteld Geloven als Noodweer. Het begrip ‘het religieuze’ bij S. Kierkegaard (Agora Kampen, 2002).

Johan Taels
Johan Taels (1952) studeerde Rechten en Wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen en aan de K.U. Leuven, en promoveerde in 1988 op het proefschrift Herinnering en herhaling. De ontwikkeling van de existentiedialectiek in het pseudonieme oeuvre van S. Kierkegaard. Hij is verbonden aan het departement wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen waar hij ethiek, media-ethiek en wijsgerige antropologie van de religie doceert. Auteur en medeauteur van diverse publicaties over S. Kierkegaard, o.a. S. Kierkegaard als filosoof. De weg terug naar het subject (Universitaire Pers Leuven 1991).

Annelies van Hees
Annelies van Hees promoveerde in de Letterkunde met een dissertatie over de psychoanalyse en het werk van Karen Blixen (1990). Ze was universitair hoofddocent op het Scandinavisch Instituut aan de Universiteit van Amsterdam. Zij publiceert vooral op het gebied van de Scandinavische Letterkunde en de Psychoanalyse. Tevens vertaalde zij, o.a. poezie uit de 20e eeuw (Een maan door het koren, Bezige Bij 2000) en de verzamelde sprookjes van H.C. Andersen (Lemniscaat 1992).

Renée van Riessen
Renée van Riessen is filosoof en dichter. Ze is als godsdienstfilosoof verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit (met vestigingen in Amsterdam/ Groningen) en daarnaast als bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Universiteit Leiden (Instituut Wijsbegeerte).
Van Riessen publiceerde over fenomenologie (met name Levinas) en over christelijke denkers als Kierkegaard en Augustinus. Haar belangstelling gaat momenteel vooral uit naar vragen rond subjectiviteit in relatie tot transcendentie, met name in de moderne continentale filosofie.

Karl Verstrynge, voorzitter
Karl Verstrynge (1973) is hoogleraar ethiek en toegepaste ethiek aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is de auteur van de trilogie Wat ons verplicht (Damon 2019) en van verschillende publicaties over het werk van Kierkegaard. Tot op heden is hij voorzitter van de Redactieraad Kierkegaard Werken Vzw, co-editor van de Kierkegaard Studies Monograph Series en de Kierkegaard Studies Yearbook (De Gruyter, Berlin & New York) en voorzitter van het onderzoekscentrum Ethiek en Humanisme (www.ethu.be).

Pieter Vos
Pieter Vos (1970) studeerde theologie en promoveerde in 2002 aan de Theologische Universiteit Kampen cum laude op een proefschrift getiteld De troost van het ogenblik: Kierkegaard over God en het lijden. Momenteel is hij lector ‘morele vorming in het onderwijs’ verbonden aan de Gereformeerde Hogeschool te Zwolle.

Onno Zijlstra, secretaris-penningmeester
Onno Zijlstra (1949) promoveerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op een proefschrift over de filosofie en cultuurkritiek van José Orteg y Gasset. Momenteel doceert hij filosofie aan de Protestantse Theologische Universiteit en aan ArtEZ, Hogeschool voor de Kunsten. Van hem verschenen onder meer Over het kunstwerk en de zin van het bestaan (Kampen 1998), Dilemma’s, Een kortere inleiding in de filosofie (Budel 2003) en Silence, Image and Language. Kierkegaard and Wittgenstein on Ethics and Aesthetics (Oxford 2006).

%d bloggers liken dit: